ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਰਦਾਰੀ @awesome_sardari

ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਦੇ ਉਮਰ ਬੀਤੀ,ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀ਼,,ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ,ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਾਇਆ,,ਰੱਬ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀ਼!!!!

6307 following1268 posts2757 followers

198 Followers